ลงชื่อเข้าใช้ระบบแสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรียน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท / ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด เขียนโดย natchaya 243
ที่ พม 0317/ว.9458 ลงวันที่ 25 ต.ค. 56 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานราชการให้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เขียนโดย Wisit 157
ด่วนที่สุด ที่ พม 0317/ว.9162 ลงวันที่ 14 ต.ค. 56 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการจ้างเหมาลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เขียนโดย Wisit 242
ที่ พม 0317/ว.9156 ลงวันที่ 14 ต.ค. 56 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรองรับสถานการณ์อุทกภัย เขียนโดย Wisit 251
เชิญหัวหน้าหน่วย สญด. ๑๐ หน่วยร่วมงานบุคคลต้นแบบ "ลายน้ำทอง" เขียนโดย sirinthip 208
ที่ พม 0317/ว.9024 ลงวันที่ 9 ต.ค. 56 เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เขียนโดย Wisit 202
แจ้งหมายเลขผู้สมัครเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เขียนโดย Tawat 255
ที่ พม 0317/ว.8935 ลงวันที่ 4 ต.ค. 56 เรื่อง การเผยแพร่เอกสาร ห่วงโซ่คุณค่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขียนโดย Wisit 190
ด่วนที่สุด ที่ พม 0317/ว.8870 ลงวันที่ 2 ต.ค. 56 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 เขียนโดย Wisit 236
จัดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 เขียนโดย Tawat 192